VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY SCHAMBECK AUTOMOTIVE GMBH

 

1. Oblasť platnosti

 

1.1. Všetky dodávky, práce a ponuky spoločností schambeck automotive GmbH, schambeck bohemia s.r.o. a/alebo schambeck slovakia s.r.o (ďalej ako „skupina schambeck") sa uskutočňujú výlučne na základe týchto Všeobecných obchodných a platobných podmienok (ďalej aj ako „VOP"). Sú súčasťou všetkých zmlúv, ktoré uzatvára skupina schambeck so svojimi zmluvnými partnermi (ďalej aj ako „objednávatelia") o dodávkach alebo prácach, ktoré ponúka. Vzťahujú sa aj na všetky budúce dodávky, práce alebo ponuky pre objednávateľa, aj keď nebudú ešte raz samostatne dohodnuté. Najneskôr pri prevzatí prác zákazníkom sa tieto VOP považujú za prijaté.

 

1.2. Obchodné podmienky objednávateľa alebo tretej strany sa v princípe neuplatňujú, aj keď skupina schambeck ich platnosť vo výnimočnom prípade zvlášť nerozporuje. Hoci skupina schambeck prihliada na list, ktorý obsahuje obchodné podmienky objednávateľa alebo tretej strany alebo na ne odkazuje, nepredstavuje to žiadny súhlas s platnosťou takých obchodných podmienok.

 

1.3. Vo výnimočnom prípade sa odlišné VOP objednávateľa stanú súčasťou zmluvy len vtedy, keď nie sú v rozpore s existujúcimi VOP a keď ich skupina schambeck výslovne potvrdila ako platné namiesto týchto VOP.

 

1.4. Skupina schambeck plní zverené úlohy ako zmluvný dodávateľ.

 

1.5. Ak ide v rámci činností, ktoré má vykonávať skupina schambeck, o kontrolu, roztriedenie a/alebo dodatočnú prácu na ozdobných povrchoch montážnych a funkčných dielov vo vonkajších a vnútorných priestoroch automobilov, uplatňuje sa v plnom rozsahu VDA (nemecká odborová norma automobilového priemyslu), zväzok 16. V prípade vizuálnej kontroly iných dielov ako dielov opísaných vo vete 1 sa analogicky aplikuje VDA, zväzok 16. Odchýlky sa musia dohodnúť samostatne písomnou formou.

 

1.6. Ak nastane vývoj, ktorý nepatrí do oblasti skupiny schambeck a ktorý ani nezapríčinila skupina schambeck, je skupina schambeck oprávnená zmeniť existujúce podmienky. Takým vývojom je okrem iného zmena zákonov, zmena v jurisdikcii alebo zmeny pomerov na trhu, pokiaľ majú vplyv na vyvážený vzťah zmluvných strán. Táto zmena je prípustná len vtedy, ak ňou zostanú nedotknuté hlavné zmluvné povinnosti.

 

1.7. Zmeny sú ďalej možné vtedy, keď je ohrozené plnenie zmluvy, pretože v tejto zmluve existujú, príp. vzniknú medzery.

 

 

2. Vznik zmluvy

 

2.1. Zmluvný vzťah založený zmluvou o dielo vzniká doručením zadania zákazky vo forme formulára o zadaní zákazky, ktorý pripravila skupina schambeck, a jeho potvrdením skupinou schambeck. Formulár o zadaní zákazky musí podpísať oprávnená osoba a musí ho odoslať poštou, prostredníctvom telefaxu alebo ako naskenovaný dokument v elektronickej forme (e-mailom) skupine schambeck.

 

2.2. Ak sa zákazka zadáva telefonicky, je objednávateľ povinný túto zákazku predložiť v súlade s bodom 2.1.

 

2.3. Zákazka sa uskutoční najneskôr vtedy, keď sa dodal objednaný tovar alebo sa vykonala dohodnutá práca zo strany skupiny schambeck.

 

 

3. Predmet zmluvy

 

3.1. Jednotlivé detaily dodávky, príp. práce (ako napríklad trvanie, odmena, množstvo) sa stanovia na základe individuálnych zmlúv medzi skupinou schambeck a objednávateľom.

 

3.1.1. Dohody, ktoré sa uzatvoria dodatočne ústnou formou, si pre svoju účinnosť vyžadujú písomnú formu a pripoja sa k zmluve uzavretej medzi stranami.

 

3.1.2. Pri zadaní zákazky sa údaje o počte zamestnancov skupiny schambeck, ktorí budú pracovať na zákazke, vo výnimočnom prípade nemôžu zohľadniť.

 

3.2. Ak je predmetom zmluvných vzťahov poradenstvo alebo podobné služby, musia sa tiež stanoviť písomne, vo forme samostatných zmlúv. Aj tu analogicky platí č. 2. Poradenstvo sa považuje za poskytnuté, keď sa dohodnutá potreba týkajúca sa zlepšení vypracuje, resp. vyhodnotí vo forme skúšok, hodnotení, skúmaní a podobne.

 

 

4. Dodacie podmienky a podmienky plnenia

 

4.1. Skupina schambeck sa zaväzuje vykonávať v primeranej lehote zmluvné práce, príp. dodávky, na ktorých sa dohodli zmluvné strany, v súlade s dohodami v individuálnych zmluvách.

 

4.2. Ak sa zmluvné strany dohodli na odoslaní, vzťahujú sa dodacie lehoty a termíny dodania na okamih odovzdania špeditérovi, dopravcovi alebo inej tretej strane poverenej dopravou.

 

4.3. Skupina schambeck môže – čím sú nedotknuté jej práva z omeškania zmluvného partnera – požadovať od objednávateľa predĺženie dodacích lehôt a lehôt na práce alebo presunutie dodacích termínov a termínov prác o obdobie, v ktorom si objednávateľ splní svoje záväzky voči skupine schambeck.

 

4.4. Skupina schambeck neručí za nemožnosť splniť dodávku ani za omeškanie dodávok, pokiaľ boli spôsobené vyššou mocou alebo inými nepredvídateľnými udalosťami k okamihu uzatvorenia zmluvy (napríklad prerušenie prevádzky akéhokoľvek druhu, ťažkosti so zaobstarávaním materiálu alebo energií, omeškanie dopravy, štrajky, zákonné výluky, ťažkosti pri zaobstarávaní nevyhnutných úradných povolení, úradné výnimky alebo viaznúce, nesprávne alebo oneskorené zásobovanie zo strany dodávateľa), ktoré nespôsobila skupina schambeck. Ak také udalosti značne komplikujú alebo znemožnia dodávku alebo prácu skupiny schambeck a obmedzenie nemá len dočasné trvanie, je skupin schambeck oprávnená odstúpiť od zmluvy. Pri prekážkach, ktoré trvajú len dočasne, sa predĺžia dodacie lehoty alebo lehoty na prácu alebo sa presunú dodacie termíny alebo termíny na prácu o obdobie, ktoré trvali prekážky s pripočítaním primeranej lehoty na rozbehnutie sa. Ak od objednávateľa nemožno následkom omeškania požadovať prevzatie dodávky, môže neodkladným písomným vyhlásením voči skupine schambeck odstúpiť od zmluvy. Náklady, ktoré dovtedy vzniknú skupine schambeck, sa musia uhradiť.

 

4.5. Skupina schambeck je oprávnená uskutočniť čiastkové dodávky len vtedy, keď je čiastková dodávka pre objednávateľa v rámci zmluvného účelu určenia použiteľná, dodávka zvyšného objednané tovaru zabezpečená a objednávateľovi tým nevzniknú značné dodatočné náklady (iba ak by sa skupina schambeck vyslovila, že je pripravená prevziať tieto náklady).

 

4.6. Ak sa skupina schambeck omešká s dodávkou alebo so službou alebo nemôže dodať dodávku alebo službu z ľubovoľného dôvodu, je ručenie skupiny schambeck za náhradu škody obmedzené v súlade s ustanovením č. 9 týchto Všeobecných dodacích podmienok.

 

 

5. Miesto plnenia, odoslanie, balenie, prechod rizika, odber

 

5.1. Miestom plnenia všetkých dodávok vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu je sídlo skupiny schambeck v priemyselnom parku Siebenkofen 4, 94363 Oberschneiding, ak nie je určené inak. Ak sa zavedenie uskutoční u zákazníka, je miestom plnenia miesto zavedenia.

 

5.2. Spôsob odoslania a balenie podliehajú povinnému zváženiu skupiny schambeck, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

 

5.3. Riziko prechádza na objednávateľa najneskôr pri odovzdaní predmetu dodávky (rozhodujúci je pritom začiatok procesu nakládky) špeditérovi, dopravcovi alebo inej tretej osobe určenej na doručenie zásielky. To platí aj vtedy, keď sa uskutočňujú čiastkové dodávky alebo ak skupina schambeck prevzala ešte iné práce (napr. prepravu alebo inštaláciu). Ak sa preprava alebo odovzdanie omešká následkom okolnosti na strane objednávateľa, prechádza riziko na objednávateľa dňom, kedy je predmet dodávky pripravený na odoslanie a skupina schambeck o tom informovala objednávateľa.

 

5.4. Náklady na skladovanie po prechode rizika znáša objednávateľ. Pri skladovaní prostredníctvom skupiny schambeck predstavujú náklady na skladovanie 0,25 % sumy faktúry za predmety dodávky, ktoré sa musia skladovať, za každý uplynutý týždeň. Uplatnenie a preukázanie ďalších alebo nižších nákladov na skladovanie sú vyhradené.

 

5.5. Ak je vecné riziko na strane objednávateľa, poistí sa zásielka skupiny schambeck len na výslovné želanie objednávateľa a na jeho náklady proti škodám spôsobeným krádežou, prasknutím, dopravou, ohňom a vodou alebo proti iným poisti teľným rizikám.

 

 

6. Povinnosť poskytovať súčinnosť

 

6.1. Je zrejmé, že skupina schambeck je pri vykonávaní prác, ktoré sú predmetom zmluvy, odkázaná na svojich zákazníkov. Zákazník musí zabezpečiť, aby všetky dokumenty nevyhnutné na plnenie zmluvy poskytol včas, úplné a v aktuálnej verzii. Ak sa to na plnenie zmluvy vyžaduje, zaručuje sa, že umožní aj prístup do svojich priestorov a systémov.

 

6.2. Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, je povinnosť klienta poskytovať súčinnosť bezplatná.

 

6.3. Ak práce prebiehajú v priestoroch skupiny schambeck, musí sa táto postarať o rámcové podmienky nevyhnutné na riadne plnenie (predovšetkým intenzita osvetlenia, farba svetla, vybavenie ESD, veľkosť pracovnej plochy a rušivé zvuky). Ak sa plnenie uskutočňuje v priestoroch zákazníka, musí uvedené rámcové podmienky bezplatne poskytnúť zákazník.

 

6.4. V zásade používa skupina schambeck na práce testovacie pomôcky, ktoré nie je potrebné kalibrovať. Ak zákazník vyžaduje používanie kalibrovaných meracích prístrojov, musí ich poskytnúť skupine schambeck bezplatne v prvom rade on. Pri použití kalibrovaných meracích prístrojov skupinou schambeck preberá objednávateľ náklady na ich zaobstaranie a kalibráciu prostredníctvom externe akreditovaného miesta.

 

 

7. Odmena, faktúry, spôsob platby, omeškanie platby

 

7.1. Skupina schambeck vyúčtuje zákazníkovi odmenu v súlade s dohodou v samostatných zmluvách, pričom zákazník, ak sa zmluvné strany nedohodli inak, dostane faktúru, v ktorej je v samostatnom zozname uvedená spotreba materiálu a použitie nástrojov, ako aj cestovné náklady, a ktorý je súčasťou vyúčtovania. Rozsah odmeny sa začína odjazdom zo sídla firmy schambeck group a končí v okamihu návratu. Čas strávený jazdou a prestávky sú v plnom rozsahu súčasťou odmeny.

 

7.2. Ak sa strany nedohodli inak, uskutočňuje sa celkové vyúčtovanie za služby poskytnuté skupinou schambeck svojim zákazníkom vždy k 15. dňu v mesiaci alebo na konci mesiaca alebo po kompletnom poskytnutí služieb v rámci jednotlivej objednávky.

 

7.3. Skupina schambeck je pri primeranom zdokladovaní oprávnená vystaviť aj čiastkové faktúry.

 

7.4. Ku všetkým faktúram sa musia uchovávať prílohy a doklady týkajúce sa vzniknutých, predovšetkým ďalej účtovaných nákladov a výdavkov a na žiadosť sa musia predložiť objednávateľovi.

 

7.5. Faktúra sa vystavuje a platba sa uskutočňuje vždy v štátnej mene, príp. v štátnej mene príjemcu faktúry. Všetky uvedené sumy sa rozumejú s pripočítaním DPH vo výške stanovenej zákonom, ktorá sa na faktúrach musí uviesť zvlášť. Faktúry skupiny schambeck sú splatné do 14 dní od doručenia správnej a skontrolovateľnej faktúry bez akýchkoľvek zrážok na účet skupiny schambeck.

 

 

8. Ručenie za vecné nedostatky

 

8.1. Od prevzatia, resp. odberu predmetu plnenia alebo predmetu zmluvy je záručná lehota jeden rok. Pre nároky na náhradu škody objednávateľa následkom smrti, telesného poranenia alebo poškodenia zdravia platia zákonné premlčacie lehoty. To sa vzťahuje aj na úmyselné alebo hrubé zanedbanie povinností schambeck group alebo osôb ňou poverených.

 

8.2. Prevzatie práce objednávateľom sa musí uskutočniť písomnou formou bezprostredne po jej uskutočnení. Za nedostatky po vykonaní práce, ako napr. oneskoreným prevzatím zo strany objednávateľa alebo následnou manipuláciou akéhokoľvek druhu treťou stranou, v žiadnom prípade neručí skupina schambeck.

 

8.3. Dodané, resp. skontrolované predmety sa musia neodkladne po dodaní objednávateľovi alebo tretej strane, ktorú na to určil, starostlivo preskúmať. Za schválené objednávateľom sa považujú s ohľadom na očividné alebo iné nedostatky, ktoré by boli rozpoznateľné pri starostlivom preskúmaní vtedy, keď skupina schambeck v priebehu troch dní po odovzdaní nedostane písomnú reklamáciu. S ohľadom na iné nedostatky sa predmety považujú za schválené objednávateľom, keď skupina schambeck nedostane reklamáciu do troch dní od okamihu, v ktorom sa objavil nedostatok; ak bol nedostatok rozpoznateľný pre objednávateľa pri normálnom používaní už skôr, je tento skorší okamih rozhodujúci pre začiatok reklamačnej lehoty. Na požiadanie skupiny schambeck je potrebné poslať reklamovaný predmet dodávky bezplatne skupine schambeck. Pri oprávnenej reklamácii uhradí skupina schambeck náklady na najlacnejší spôsob dopravy. To neplatí, keď sa zvýšia náklady, pretože sa predmet dodávky nachádza na inom mieste, než je určené miesto použitia.

 

8.4. Pri vecných nedostatkoch dodaných predmetov je skupina schambeck povinná a oprávnená na základe vlastnej voľby v rámci primeranej lehoty, urobiť v prvom rade zlepšenie alebo uskutočniť dodatočnú dodávku. V prípade nemožnosti, neúnosnosti, odmietnutia alebo neprimeraného omeškania zlepšenia alebo náhradnej dodávky môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy alebo adekvátne znížiť nákupnú cenu. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, neprislúcha mu okrem toho žiadna náhrada škody spôsobenej nedostatkom.

 

8.5. Ak sa vyskytnú nedostatky na dieloch iných výrobcov, ktoré skupina schambeck z právnych alebo faktických dôvodov nemôže odstrániť, bude si skupina schambeck uplatňovať podľa svojho rozhodnutia svoje nároky na záruku voči výrobcom a dodávateľom za faktúru od objednávateľa alebo ich postúpi objednávateľovi. Nároky na záruku voči skupine schambeck existujú pri takomto druhu nedostatkov za iných predpokladu a podľa ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok len vtedy, keď bolo súdne uplatnenie nárokov uvedených vyššie voči výrobcovi a dodávateľom neúspešné alebo je beznádejné. Počas trvania právneho sporu je premlčanie príslušných nárokov objednávateľa na záruku voči skupine schambeck pozastavené.

 

8.6. Záruka zaniká, keď zákazník bez súhlasu skupiny schambeck zmení predmet dodávky alebo ho nechá zmeniť treťou stranou, čím sa znemožní alebo neúnosne skomplikuje odstránenie nedostatkov. V každom prípade znáša objednávateľ dodatočné náklady na odstránenie nedostatkov, ktoré vzniknú touto zmenou.

 

8.7. Pri prácach vykazujúcich nedostatky je skupina schambeck povinná a oprávnená urobiť v rámci primeranej lehoty v prvom rade zlepšenie. To platí len vtedy, ak zlepšenie nie je z právnych alebo faktických dôvodov nemožné.

 

8.8. Nároky na poskytnutie záruky prislúchajú len zákazníkovi skupiny schambeck a nemožno ich postúpiť.

 

 

9. Ručenie

 

9.1. Ručenie skupiny schambeck za náhradu škody z akéhokoľvek právneho dôvodu (napr. nemožnosť splniť dodávku, omeškanie, dodávka s nedostatkami alebo nesprávna dodávka, porušenie zmluvy, porušenia povinností pri zmluvných rokovaniach a nedovolené konanie) je obmedzené nasledujúcimi ustanoveniami.

 

9.2. Skupina schambeck ručí výlučne za chyby, ktoré jej boli dokázateľne oznámené vopred a o ktorých adekvátne a preukázateľne informovala vo forme katalógu chýb.

 

9.3. Ak nejde o porušenie dôležitých zmluvných povinností, neručí skupina schambeck za jednoduchú nedbanlivosť svojich orgánov, zákonných zástupcov, zamestnancov alebo iných poverených osôb. Dôležitosť zmluvy vyplýva vždy z jednotlivých objednávok a zahŕňa dodržiavanie dohodnutých lehôt, právo na právne a vecné nedostatky, ako aj povinnosti ochrany a dozoru.

 

9.4. Pokiaľ skupina schambeck poskytuje služby, neručí ani za hospodársky, ani za iný úspech, ktorý očakáva zadávateľ, napríklad za úspech nasledujúci po poradenských činnostiach.

 

9.5. Skupina schambeck neobmedzene ručí za úmysel.

 

9.6. Ručenie za vecné škody a škody na majetku spôsobené hrubou a ľahkou nedbanlivosťou je obmedzené na mesačný obrat hodnoty zákazky v aktuálnom mesiaci.

 

9.7. Ručenie za nepriame a nepredvídateľné škody, škody spôsobené prerušením prevádzky, výpadkom vo výrobe a výpadkom v používaní, ušlým ziskom, neuskutočnenými úsporami, škodami na majetku pre nároky tretích strán, je v prípade ľahkej a hrubej nedbanlivosti – okrem prípadov smrti, telesného poranenia alebo poškodenia zdravia – vylúčené.

 

9.8. Ďalšie ručenie neuvedené v tejto zmluve je – bez ohľadu na právnu formu uplatneného nároku – vylúčené. Predchádzajúce obmedzenia, príp. vylúčenia ručenia však neplatia pre zákonom striktne stanovené ručenie nezávislé od zavinenia alebo ručenie zo záruky nezávislej od zavinenia.

 

9.9. Skupina schambeck neručí za prípady, keď zákazník zmení predmet dodávky, prenechá ho tretej strane, aby ho zmenila, alebo s ním manipuluje po prevzatí práce. Zákazník tým oslobodí schambeck group od všetkých nárokov.

 

 

10. Záverečné ustanovenia

 

10.1. Ak by boli ustanovenia týchto VOP úplne alebo čiastočne neúčinné, nebude tým dotknutá účinnosť ďalších ustanovení; v tomto prípade platí namiesto neúčinného ustanovenia zákonná úprava.

 

10.2. Uplatňuje sa výlučne nemecké právo. Uplatnenie Dohody OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tvaru z 11. apríla 1980 (CISG), ako aj aplikovateľného kolízneho práva je vylúčené. Sídlom súdu je Straubing v Nemecku.

 

10.3. Žiadna zo strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody bez súhlasu druhej strany tretej strane.

 

 


Stiahnuť podmienky

 

 

 

 

© schambeck automotive
ein Unternehmen der schambeck group