Ochrana dat

§ 1. Obecně
Vaše osobní údaje (např. Titul, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) budeme zpracovávat pouze v souladu s ustanoveními německého zákona o ochraně údajů a zákona o ochraně údajů Evropské unie (EU). Kromě účelů zpracování, příjemců, právních základů a období skladování vás následující předpisy také informují o vašich právech a osobě odpovědné za vaše zpracování údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na naše webové stránky. Pokud jste přesměrováni na jiné stránky prostřednictvím odkazů na našich stránkách, informujte se zde o příslušném zacházení s vašimi údaji.

§ 2 kontakt
(1) Účel zpracování

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře atd., Zpracováváme za účelem zodpovězení a vyřízení vašich dotazů. Nejste povinni nám poskytnout své osobní údaje. Nemůžeme vám však odpovědět e-mailem bez uvedení vaší e-mailové adresy.

(2) Právní základy

a) Pokud jste nám dali výslovný souhlas se zpracováním vašich údajů, je právním základem pro toto zpracování čl. 6 odst. 1a GDPR.

b) Pokud zpracováváme vaše údaje za účelem provádění předsmluvních opatření, je právním základem článek 6 odstavec 1b) GDPR.

c) Ve všech ostatních případech (zejména při použití kontaktního formuláře) je právním základem článek 6 odstavec 1 písm. f) GDPR.

PRÁVO NA NÁMĚT: Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR a nepoužívá se k přímé reklamě z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace.

V případě přímé pošty však můžete kdykoli bez udání důvodu vznést námitku proti zpracování.

(3) Oprávněný zájem

Naším oprávněným zájmem na zpracování je rychlá komunikace s vámi a odpověď na vaše dotazy za nízkou cenu. Pokud nám dáte svou adresu, vyhrazujeme si právo ji použít pro přímou poštu. Svůj zájem o ochranu údajů můžete chránit střídmým předáváním údajů (např. Pomocí pseudonymu).

(4) Kategorie příjemců

Poskytovatel hostingu, poskytovatel přepravních služeb pro přímou poštu

(5) Doba skladování

Vaše údaje budou smazány, pokud bude možné z okolností vyvodit, že vaše žádost nebo relevantní skutečnosti byly konečně objasněny.

Pokud však dojde k uzavření smlouvy, údaje požadované obchodním a daňovým zákonem budeme uchovávat po dobu stanovenou zákonem, tj. Pravidelně po dobu deseti let (viz § 257 HGB, § 147 AO).

(6) Právo na odstoupení

V případě zpracování na základě vašeho souhlasu máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

§ 3 webová analýza s Matomo
(1) Účel zpracování

Naše webové stránky používají webovou analytickou službu Matomo. Matomo (www.matomo.org) používá cookies. Informace generované souborem cookie o vašem chování uživatelů na naší webové stránce nám umožňují analyzovat používání této webové stránky. Za tímto účelem se informace o použití generované souborem cookie (včetně vaší zkrácené adresy IP) přenesou na náš server a uloží se pro účely analýzy využití. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky nebudou předány třetím stranám.

(2) Právní základ

Právním základem pro toto zpracování je článek 6 odstavec 1a) GDPR.

(3) PRÁVO NA NÁMITKU

Používání cookies můžete obecně zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče, ale je možné, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu. Pokud nesouhlasíte s ukládáním a vyhodnocováním údajů o vaší návštěvě, můžete proti uložení vznést námitku a použít ji kliknutím myši. V takovém případě se ve vašem prohlížeči uloží soubor cookie pro odhlášení a Matomo neshromažďuje žádná data relace.

Pozor:
Pokud své soubory cookie smažete, znamená to, že budou odstraněny také soubory cookie pro odhlášení a budete je muset znovu aktivovat při příští návštěvě tohoto webu. Namítat

§ 4 informace o cookies
(1) Účel zpracování

Na tomto webu se používají technicky nezbytné soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo ve vašem počítačovém systému.

(2) Právní základ

Právním základem pro toto zpracování je čl.6 odst.1 písm. F) GDPR.

(3) Oprávněný zájem

Náš oprávněný zájem je funkčnost našich webových stránek. Uživatelská data shromážděná technicky nezbytnými cookies se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů. Tím je zaručen váš zájem o ochranu údajů.

(4) Doba skladování

Technicky nezbytné soubory cookie se obvykle smažou, když je prohlížeč zavřený. Trvale uložené soubory cookie mají různou délku života od několika minut do několika let.

(5) PRÁVO NA OBJEKT

Pokud si nepřejete, aby se tyto soubory cookie ukládaly, deaktivujte prosím přijetí těchto souborů cookie ve svém internetovém prohlížeči. To může omezit funkčnost našich webových stránek. Trvale uložené soubory cookie můžete také kdykoli smazat prostřednictvím svého prohlížeče.

§ 5 Vaše práva jako subjektu údajů
Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a máte vůči nám jako odpovědné osobě následující práva:

1. Právo na informace

Můžete požádat o informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme v rámci článku 15 GDPR.

2. Právo na opravu

Pokud jsou informace, které se vás týkají (již) správné, můžete požádat o opravu podle čl.16 GDPR. Pokud jsou vaše údaje neúplné, můžete požádat o jejich doplnění.

3. Právo na zrušení

Můžete požádat o vymazání svých osobních údajů za podmínek článku 17 GDPR.

4. Právo na omezení zpracování

V rámci požadavků článku 18 GDPR máte právo požadovat omezení zpracování údajů, které se vás týkají.

5. Právo na přenositelnost údajů

Podle článku 20 GDPR máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě.

6. Právo odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů

Podle čl. 7 odst. 3 GDPR máte podle zákona o ochraně údajů právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. To nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (zejména v členském státě vašeho bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení) podle čl. na.

Vezměte prosím také na vědomí vaše právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR:

a) Obecné: vyžaduje se oprávněná námitka

Pokud dojde ke zpracování vašich osobních údajů

– chránit náš převažující oprávněný zájem (právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo

– ve veřejném zájmu (právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR),

máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace; To platí také pro profilování na základě ustanovení GDPR.

V případě námitky již nebudeme zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, ledaže dokážeme prokázat přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

b) Zvláštní případ přímé pošty: stačí jednoduchá námitka

Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány za účelem provozování přímé pošty, máte právo vznést námitky proti tomuto zpracování kdykoli a bez udání důvodu; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje, které se vás týkají, již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Odpovědný za zpracování údajů:
schambeck Holding GmbH, Christian Schambeck
Straubinger Strasse 19
94363 Oberschneiding
Telefon: +49 9426 8035-00
info@schambeck-automotive.de

Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:
Straubinger Strasse 19
94363 Oberschneiding
dsb@dsbbw.de

Tento dokument byl vytvořen a je aktualizován technologií společnosti janolaw AG.